فرتوت

مثل خیلی از هم کیشانم وقتی وارد دانشگاه شدم خودم را شناختم. قبل تر در دبیرستان جور دیگری بودم. تغییر که شروع شد در هر سال چیزهای جدیدی یاد گرفته ام تا رسیده ام به امروز.